افتتاح شرکت دید سبز در سال 1375

December 14, 2020

افتتاح شرکت دید سبز در سال 1375

اخذ تاییدیه آزمایشگاه رفرانس برای تولید اولین تیشو پروسسور در کشور در سال 1375

December 14, 2020

اخذ تاییدیه آزمایشگاه رفرانس برای تولید اولین تیشو پروسسور در کشور در سال 1375

راهنمایی در مورد انتخاب و خرید تیشو پروسسور

Read more

اخذ پروانه بهره برداری تولید دستگاه های آزمایشگاه های پزشکی از وزارت صنایع در سال 1376

December 14, 2020

اخذ پروانه بهره برداری تولید دستگاه های آزمایشگاه های پزشکی از وزارت صنایع در سال 1376

اولین سری تولید انبوه تیشو پروسسور در سال 1376

December 14, 2020

اولین سری تولید انبوه تیشو پروسسور در سال 1376

گسترش فضای کارخانه در سال 1378

December 14, 2020

تولید اولین میکروتوم دستی در سال 1380

December 14, 2020

تولید اولین میکروتوم دستی در سال 1380

تولید اولین پارافین دیسپنسر در سال 1380

December 14, 2020

تولید اولین پارافین دیسپنسر در سال 1380

تولید اولین کلد پلیت در سال 1384

December 14, 2020

تولید اولین کلد پلیت در سال 1384

تولید اولین هات پلیت در سال 1384

December 14, 2020

تولید اولین هات پلیت در سال 1384

جشن 10 سالگی دید سبز در سال 1385

December 14, 2020

اخذ گواهی ISO 9001 و ISO 13485 در سال 1388

December 14, 2020

اخذ گواهی ISO 9001 و ISO 13485 در سال 1388

تولید اولین تیشو فلوت در سال 1390

December 14, 2020

تولید اولین تیشو فلوت در سال 1390

تولید اولین میکروتوم نیمه اتوماتیک در سال 1392

December 14, 2020

تولید اولین میکروتوم نیمه اتوماتیک در سال 1392

جشن 20 سالگی دید سبز در سال 1395

December 14, 2020

تولید اولین میکروتوم تمام اتوماتیک در سال 1395

December 14, 2020

تولید اولین میکروتوم تمام اتوماتیک در سال 1395

معرفی سیستم هوشمند میکروتوم تمام اتوماتیک در سال 1396

December 14, 2020

معرفی سیستم هوشمند میکروتوم تمام اتوماتیک در سال 1396

افتتاح کارخانه شماره 2 دید سبز در سال 1397

December 14, 2020

تولید اولین پارافین ریمور در سال 1398

December 14, 2020

تولید اولین پارافین ریمور در سال 1398

ارتقاء سیستم کنترل محصولات با معرفی پنل کنترل WiFi در سال 1398

December 14, 2020

ارتقاء سیستم کنترل محصولات با معرفی پنل کنترل WiFi در سال 1398

تولید اولین پنس حرارتی در سال 1399

December 14, 2020

تولید اولین پنس حرارتی در سال 1399