تیشو امبدینگ سنتر DS 9903

  • دارای سیستم ماجولار
  • یک مخزن 5 لیتری ذوب پارافین
  • دو مخزن کوچک با مجموعه ظرفیت 1.8 لیتری
  • کلد پلیت
  • پنس حرارتی متصل به دستگاه
دسته: