هات پلیت(اسلایدوارمر)مدل(new) DS2025/H

ظرفیت قرار دادن 60 اسلاید را دارد