امبدینگ یونیتDS 9903

  • دارای سیستم ماجولار
  • یک مخزن ۵ لیتری ذوب پارافین
  • دو مخزن کوچک با مجموع ظرفیت ۱.۸ لیتری
  • کلد پلیت
  • پنس حرارتی متصل به دستگاه