نمایش یک نتیجه

در آزمایشگاه های بافت شناسی و پاتولوژی، برای تهیه ی بلوک های پارافینی و خنک کردن آنها ،همچنین ایجاد شرایط مناسب جهت برش بلوک های قالبگیری شده توسط دستگاه میکروتوم و … از دستگاهی به نام کلد پلیت ( صفحه سردکننده) استفاده می شود.