نمایش یک نتیجه

تعادل دمایی میان نمونه بافت و نوک پنس جهت برداشتن نمونه بافت و قرار دادن آن در داخل پارافین به هنگام قالب گیری ،نکته بسیار مهمی است. نوک پنس بایستی گرمای مناسب برای برداشتن نمونه بافت را داشته باشد. به طوریکه به هنگام برداشت بافت آسیبی به آن وارد نکند. به منظور رفع این نیاز شرکت دیدسبز دستگاهی را طراحی و تولید نموده است که می توانید با استفاده از سیستم کنترل دستگاه، گرما را به صورت متعادل و یکنواخت در نوک پنس فراهم کنید