نمایش دادن همه 2 نتیجه

بعد از اینکه نمونه بافت از بدن بیمار برداشته شد، یک زنجیره عملیات فیزیکی و شیمیایی بر روی آن صورت می گرد تا اینکه اسلایدهای نهایی تهیه شده دارای کیفیت مناسب برای تشخیص باشند.
کیفیت حفظ ساختار اجزای بافت بر اساس مدت زمان قرارگیری در معرض مواد در طول فرایند آماده سازی بستگی دارد. هر گام در پردازش بافت از انتخاب نمونه گرفته تا تعیین پروتکل صحیح و محلول مورد استفاده و روش رنگ آمیزی و تشخیص نهایی مهم می باشد
در گذشته فرایند آماده سازی بافت از فیکساسیون گرفته تا آب گیری ، شفاف سازی و آغشتگی با پارافین به صورت دستی انجام می شد. با گذشت زمان و توسعه تکنولوژی های جدید، دستگاه آماده سازی بافت و یا تیشو پروسسور برای حذف خطاهای انسانی، تسریع فرآیند و اماده سازی بافت های با کیفیت به آزمایشگاههای هیستوپاتولوژی عرضه شده است. تهیه ی اسلایدهای با کیفیت برای تشخیص نیازمند مهارت هایی می باشد که در طول زمان و با تکرار و تجربه به دست می آید.نقش آزمایشگاه هیستولوژی در درمان بیماران شامل استانداردسازی فرایندها، بهبود کیفیت و استفاده صحیح از منابع در دسترس می باشد.