مقالات علمی چاپ شده مرتبط با دستگاه های ساخت شرکت دیدسبز :

موضوع مقاله :

مراحل تکوین تخمک و کیسه رویانی در Consolida orientalis Schrödinger از تیره ی آلاله ایان

نویسندگان :

عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده و سولماز اخطاري

تاریخ پذیرش :

1393/12/ 1392

مرکز علمی :

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

کلیک کنید!

قیمت میکروتوم

چکیده :

ساختار گل و رویانشناسی در تیرة آلاله ایان موضوع مطالعات مختلف بوده است، اما پراکنش مطالعات تکوینی در این تیره ناموزون است؛ به طوريکه مطالعۀ
بررسی شد. Consolida orientalis برخی از جنس ها به طور محدود انجام شده یا اصلاً مطالعه نشده اند. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک در گیاه
گل ها و غنچه ها در مراحل مختلف نمو برداشت، تثبیت و نگهداري شد. سپس با میکروتوم برش گیري و رنگ آمیزي با هماتوکسیلین و ائوزین انجام گرفت. لام هاي
تهیه شده از مراحل مختلف تکوینی با دقت با استفاده از میکروسکوپ نوري بررسی شد. براساس نتایج حاصل از این بررسی، در گونۀ تحت مطالعه، تخمک از نوع دو-
پوششی، نسبتاً پرخورش و واژگون است. پس از تقسیم میوز تترادهاي مگاسپور آرایش خطی یا غیرخطی دارند. تکوین کیسۀ رویانی از طرح تکاسپوري و تیپ
پلی گونوم پیروي می کند، درحالی که وجود تیپ آلیوم نیز در این تیره رایج است. یاخته هاي آنتیپود برخلاف تیپ متداول پلیگونوم شدیداً پلیپلوئید و نیز پایا هستند،
اما تک هسته اي باقی می مانند و با فشار پوستامنت به وسط کیسۀ رویانی پیش روي می کنند. تحلیل آنها با تأخیر قابل توجه و در مرحلۀ آندوسپرم سلولی صورت می گیرد.

بیشتر …

موضوع مقاله :

Embryology of Onobrychis persica Sirj. and Rech.f.
(Fabaceae) and its systematic implications

نویسندگان :

Nayereh Tanaomi, Parissa Jonoubi, Abdolkarim Chehregani Rad, Ahmad
Majd & Massoud Ranjbar

تاریخ پذیرش :

2016

مرکز علمی :

  • گروه بیولوژی گیاهی ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران
  • آزمایشگاه زیست شناسی سلولی گیاهی ،گروه زیست شناسی ، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان ، ایران 

کلیک کنید ! 

 

 

ihc

موضوع مقاله :

Starvation and refeeding effects on pyloric caeca structure of Caspian salmon

نویسندگان :

مینا عمادی شایبانی، باقر مجازی امیری ، صابر خدابنده

تاریخ پذیرش :

2013

مرکز علمی :

گروه زیست شناسی دریایی، دانشگاه تربیت مدرس ، نور.

گروه شیلات و علوم محیطی ، دانشگاه تهران .

کلیک کنید !

پاتولوژی

موضوع مقاله :

Gametophyte development in Asperugoprocumbens
(Eritrichieae, Boraginaceae)

نویسندگان :

عبدالکریم چهرگانی راد، کلثوم عزیزی

تاریخ پذیرش :

2014

مرکز علمی :

گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

کلیک کنید !

میکروتم

موضوع مقاله :

Male and female gametophyte development in
Achillea tenuifolia (Asteraceae)

نویسندگان :

عبدالکریم چهرگانی راد، هاجر صالحی

تاریخ پذیرش :

Winter / Spring 2016/85-94

مرکز علمی :

آزمایشگاه بیولوژی سلولی گیاهی ،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

کلیک کنید ! 

پاتولوژی