میکروتوم چرخشی نیمه اتوماتیک DS9209

دارای سیستم عملکردی نیمه اتوماتیک