نمایش دادن همه 2 نتیجه

رنگ آمیزی روشی است برای تقویت برجستگی تضادها در برش های بافتی در سطح میکروسکوپی. لکه ها و رنگ ها در هیستولوژی (مطالعه بافت زیر میکروسکوپ) و در زمینه های پزشکی هیستوپاتولوژی، هماتولوژی و سیتوپاتولوژی به کار می روند که تمرکز اصلی آنها تشخیص بیماری در سطح میکروسکوپی می باشد. از رنگ ها و لکه های می توان برای بررسی بافتهای بیولوژیکی، تجمع سلول هل و یا ارگانل ها در داخل سلول های تکی استفاده کرد.