افتتاح شرکت دید سبز در سال 1375

24 آذر 1399

افتتاح شرکت دید سبز در سال 1375

اخذ تاییدیه آزمایشگاه رفرانس برای تولید اولین تیشو پروسسور در کشور در سال 1375

24 آذر 1399

اخذ تاییدیه آزمایشگاه رفرانس برای تولید اولین تیشو پروسسور در کشور در سال 1375

راهنمایی در مورد انتخاب و خرید تیشو پروسسور

Read more

اخذ پروانه بهره برداری تولید دستگاه های آزمایشگاه های پزشکی از وزارت صنایع در سال 1376

24 آذر 1399

اخذ پروانه بهره برداری تولید دستگاه های آزمایشگاه های پزشکی از وزارت صنایع در سال 1376

اولین سری تولید انبوه تیشو پروسسور در سال 1376

24 آذر 1399

اولین سری تولید انبوه تیشو پروسسور در سال 1376

گسترش فضای کارخانه در سال 1378

24 آذر 1399

تولید اولین میکروتوم دستی در سال 1380

24 آذر 1399

تولید اولین میکروتوم دستی در سال 1380

تولید اولین پارافین دیسپنسر در سال 1380

24 آذر 1399

تولید اولین پارافین دیسپنسر در سال 1380

تولید اولین کلد پلیت در سال 1384

24 آذر 1399

تولید اولین کلد پلیت در سال 1384

تولید اولین هات پلیت در سال 1384

24 آذر 1399

تولید اولین هات پلیت در سال 1384

جشن 10 سالگی دید سبز در سال 1385

24 آذر 1399

اخذ گواهی ISO 9001 و ISO 13485 در سال 1388

24 آذر 1399

اخذ گواهی ISO 9001 و ISO 13485 در سال 1388

تولید اولین تیشو فلوت در سال 1390

24 آذر 1399

تولید اولین تیشو فلوت در سال 1390

تولید اولین میکروتوم نیمه اتوماتیک در سال 1392

24 آذر 1399

تولید اولین میکروتوم نیمه اتوماتیک در سال 1392

جشن 20 سالگی دید سبز در سال 1395

24 آذر 1399

تولید اولین میکروتوم تمام اتوماتیک در سال 1395

24 آذر 1399

تولید اولین میکروتوم تمام اتوماتیک در سال 1395

معرفی سیستم هوشمند میکروتوم تمام اتوماتیک در سال 1396

24 آذر 1399

معرفی سیستم هوشمند میکروتوم تمام اتوماتیک در سال 1396

افتتاح کارخانه شماره 2 دید سبز در سال 1397

24 آذر 1399

تولید اولین پارافین ریمور در سال 1398

24 آذر 1399

تولید اولین پارافین ریمور در سال 1398

ارتقاء سیستم کنترل محصولات با معرفی پنل کنترل WiFi در سال 1398

24 آذر 1399

ارتقاء سیستم کنترل محصولات با معرفی پنل کنترل WiFi در سال 1398

تولید اولین پنس حرارتی در سال 1399

24 آذر 1399

تولید اولین پنس حرارتی در سال 1399