درخواست سرویس دوره گارانتی

  • پس از ثبت درخواست، پیش فاکتور هزینه های پیش بینی شده برای شما ارسال خواهد شد. این هزینه بسته به مشاهدات حین سرویس در محل ممکن است کم یا زیاد شود. در صورت تایید پیش فاکتور توسط واحدهای مشخص شده سریعا نسبت به رفع اشکال اقدام خواهد شد و مبلغ آن پس از اتمام سرویس نقدا اخذ خواهد شد.

    عدم تایید پیش فاکتور به منزله انصراف از سرویس تلقی می گردد.

[/row